Strona główna Statut MCK
Statut MCK PDF Drukuj

Załącznik do uchwały nr XIII/90/07 z dnia 06 listopada 2007

 

STATUT
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURALNEGO
W LIPNIE


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1

Miejskie Centrum Kulturalnego w Lipnie jest instytucją kultury działającą w szczególności na 
na podstawie:
1. Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie o powołaniu Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie oraz wpisu do rejestru instytucji kultury
2. Ustawy z dniem 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123)
3. Niniejszego statutu


§ 2

1. Miejskie Centrum Kultury w Lipnie jest samorządową instytucją kultury 
posiadającą osobowość prawną.
2. W skład Miejskiego Centrum Kultury wchodzą następujące jednostki organizacyjne działające na terenie miasta:
- Dom Kultury
- Kino „Nawojka”
3. Siedzibą administracyjną jest budynek MCK przy ul. Piłsudskiego22
4. Miejskie Centrum Kultury prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA

 

§ 3

1. Celem ogólnym działalności MCK w Lipnie jest tworzenie, upowszechnianie i 
ochrona kultury w mieście Lipnie.
2. Cel, o którym mowa jest w ust. 1 realizowany jest przede wszystkim poprzez:

1) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i tworzenie
warunków dla rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego
2) zainteresowanie wiedza i sztuką
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych mieszkańców Lipna
4) wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych

3. Do podstawowych zadań Miejskiego Centrum Kultury należy:

1) inicjowanie, podejmowanie działań wynikających z potrzeb środowiska 
lokalnego
2) dążenie do stworzenia możliwości uczestnictwa w różnorodnych zajęciach
kulturalnych możliwie największej liczbie mieszkańców gminy m. in.
poprzez optymalne wykorzystanie posiadanej bazy lokalowej i sprzętowej
3) organizowanie zajęć jednorazowych, stałych i sezonowych łączących aktywny
wypoczynek i udział w różnych formach zajęć kulturalnych
4) organizowanie stacjonarnych, wędrownych i wyjazdowych form wypoczynku
dla dzieci i młodzieży
5) zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludzi trzeciego wieku
6) prowadzenie i wspieranie integracji kulturalnej i społecznej osób niepełnosprawnych, otaczanie szczególną troską twórców niepełnosprawnych


ZAKRES DZIAŁANIA


§ 4

1. Zakres działalności MCK obejmuje w szczególności:

1) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej, takich jak: zespoły
muzyczne i taneczne, teatry amatorskie, grupy plastyczne, literackie, kluby
i koła zainteresowań i. t.p. w oparciu o wykwalifikowana kadre instruktorską
i niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć i prezentacji swoich osiągnięć
2) działalność oświatową
3) koordynację ruchu kulturalnego
4) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw i odczytów
5) organizowanie imprez rozrywkowych
6) prowadzenie działalności turystycznej
7) prowadzenie Biblioteki i czytelni
8) prowadzenie Izby Muzealnej
9) świadczenie usług gastronomicznych
10) prowadzenie klubo-kawiarni artystycznej z programem kulturalnym
11) prowadzenie Kina i działalności filmowej
12) prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej dla innych instytucji
kultury
13) świadczenie usług poligraficznych i wydawniczych
14) prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej dziel sztuki
i artykułów użytku kulturalnego
15) wynajem sal i pomieszczeń

 

§ 5

Miejskie Centrum Kultury w Lipnie współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym poprzez:
1) udostępnianie swoich pomieszczeń animatorom i uczestnikom tego ruchu.
2) niezbędna pomoc merytoryczną i organizacyjna w realizacji działalności kulturalnej ruchu.


ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA


§ 6

1. Miejskim Centrum kultury w Lipnie zarządza Dyrektor powoływany i odwoływany 
przez Burmistrza.
2. Pozostałych pracowników MCK zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest
kierownikiem zakładu pracy.
3. Dyrektor dokonuje czynności w imieniu MCK w Lipnie i reprezentuje go na zewnątrz.
4. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora MCK posiada Burmistrz Miasta Lipna.
5. Strukturę wewnętrzną Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie opiniuje Burmistrz na wniosek dyrektora.
6. Szczegółowy podział zadań, zakres uprawnień i odpowiedzialność ustala Dyrektor MCK.


§ 7

1.Dyrektor może powołać Radę Programową – organ doradczy Dyrektora.
2. Skład, zasady i tryb działania Rady Programowej ustala Dyrektor.


ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA


§ 8

Miejskie Centrum Kultury w Lipnie prowadzi samodzielna gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.


§ 9

1. Działalność MCK finansowana jest z:

1) dotacji przekazywanej przez Gminę Miasta Lipna
2) dochodów własnych
3) środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych
4) innych dotacji budżetowych
5) środków z innych źródeł

2. Środki na działalność MCK przekazuje Gmina Miasta Lipna po zatwierdzeniu przez Burmistrza przedstawionego przez Dyrektora planu rzeczowo-finansowego oraz programu rocznej działalności.
3. Dyrektor MCK przedstawia Burmistrzowi pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności.

 

§ 10

Podstawą gospodarki finansowej MCK jest plan finansowy opracowany przez 
Dyrektora.


§ 11

1. MCK w Lipnie prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy o rachunkowości.
2. MCK sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.
3. Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§12

Kontroli i oceny Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie dokonuje Burmistrz.


§13

1. Uzasadnione propozycje zmian statutu przedstawia burmistrzowi Dyrektor MCK.
2. Zmian w staucie dokonuje Rada Miejska na wniosek Burmistrza.

 

 

Załączniki:
Pobierz (statut.odt)statut.odt[Statut Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie]14 Kb
Pobierz (statut.pdf)statut.pdf[Statut Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie]58 Kb

Udostępnił Krzysztof Kowalewski   
wtorek, 03 maja 2011 03:49
Poprawiony: środa, 25 maja 2011 17:51
Odsłony 3945